Orë mësimi e shoqëruar me punime artistike e grupit Magic Ball A. Punime te bëra nga nxënësit në shtëpi.

PSE TË PËRDORIM ARTIN NË KLASË?

Mësimet e bazuara rreth veprave të artit kanë shumë përfitime si për mësuesit ashtu edhe për studentët.

  1. Reagimi ndaj artit mund të jetë shumë stimulues dhe mund të çojë në një larmi të madhe veprimtarish. Në formën e tij më të thjeshtë ky mund të jetë përshkrimi i një pikture, por me një krijimtari të vogël të gjitha llojet e gjërave janë të mundshme. Për shembull, aktiviteti i mirënjohur “Ankandi i gramatikës” mund të ridizajnohet si një ankand arti, ku studentët duhet të thonë një fjali për veprën e artit - çdo gjë që ju pëlqen - dhe pastaj pjesa tjetër e studentëve bëjnë ofertë bazuar në saktësinë e fjalisë.

  2. Përdorimi i artit siguron një ndryshim të dobishëm të ritmit. Ndërsa shumë mësues përdorin imazhe vizuale për të prezantuar një temë ose një gjuhë, në të vërtetë duke kërkuar që studentët të përfshihen dhe të përgjigjen me artin, mund t'i inkurajojnë studentët të përfshihen në një nivel krejt tjetër.

  3. Përfshirja e artit në klasë ose planprogram, mund t'i nxjerrë nxënësit nga klasa dhe t'i inkurajojë ata të përdorin aftësitë e tyre gjuhësore në botën e vërtetë. Një vizitë në një ekspozitë arti ose një detyrë që përfshin kërkime në internet mund të gjenerojë të gjitha llojet e gjuhëve.

  4. Të menduarit për apo edhe krijimin e artit mund të jetë shumë motivues. Ai mund ta heq theksin nga saktësia dhe ta vendosë atë mbi rrjedhshmërinë dhe aftësinë për të shprehur qartë mendimet dhe idetë. Kjo është e shkëlqyeshme për studentët, përparimi i të cilëve në të folur pengohet nga frika e gabimit.

  5. Reagimi ndaj artit ka potencialin për të zhvilluar aftësi të të menduarit krijues dhe kritik të studentëve. Studentët me nivel më të ulët se niveli para-ndërmjetës do të jenë në gjendje të lexojnë një biografi të shkurtër të një artisti dhe të diskutojnë sesi arti i tyre përshkruan aspekte të ndryshme të jetës së tyre.

Tagged under ONLINE