Strategjia
 • Gama e gjerë e shërbimeve në kohë reale nëpërmjet një infrastrukture moderne.
 • Implementimi i metodave interaktive dhe teknologjisë dixhitale. Mësimdhënie cilësore, e kualifikuar dhe me përvojë.
 • Zhvillimi i aftësive komunikuese nëpërmjet ndërveprimit dhe praktikimit të njohurive gjuhësore.
 • Finalizimi i njohurive gjuhësore me një testim të pavarur ndërkombëtar për të gjitha nivelet e kompetencave gjuhësore në fushën përkatëse.

RLS ofron shërbime linguistike dhe kompjuterike cilësore me standarde të larta, krijon zgjidhje për kërkesat tuaja dhe zhvillon aftësitë tuaja nëpërmjet mësimdhënies së kualifikuar me një përgjegjshmëri dhe qëndrueshmëri serioze dhe të arrirë ndër vite.

Disa nga strategjitë tona efektive të mësimdhënies janë:
 • Vizualizimi. Sjellim konceptet akademike në jetë me përvoja të të mësuarit vizual dhe praktik, duke ndihmuar studentët tanë të kuptojnë se si shkollimi i tyre aplikohet në botën reale.
 • Mësimi bashkëpunues.
 • Udhëzime të bazuara në pyetje.
 • Diferencimi.
 • Teknologjia në klasë.
 • Menaxhimi i sjelljes.
 • Zhvillim profesional.