Kurse të gjuhëve të huaja


Në shkollën tonë zhvillohen kurset e gjuhëve të huaja si: Anglisht, Gjermanisht, Italisht, Frëngjisht, Spanjisht dhe Greqisht. Kurset e gjuhëve të huaja janë graduale, intensive në grup dhe individuale. Këto kurse ofrohen për grupmosha të ndryshme. RLS ofron shërbim të kualifikuar dhe cilësor sipas standardeve të larta evropiane për gjuhët, duke filluar që nga parashkollorët, adoleshentët dhe të rriturit.

Një nga kriteret tona është testi i nivelit (level test) i cili përcakton nivelin e njohurive për të gjithë studentët që regjistrohen në qendrën tonë, me qëllim që të fillojnë nivelin dhe metodën e duhur sipas grupmoshave dhe prioriteteve të tyre. Qëllimi kryesor i testit të nivelit është të përcaktojë objektivisht njohuritë e nxënësve të gjuhëve të huaja dhe të sigurojë kritere të larta të mësimit të gjuhëve të huaja në shkollën tonë.

Niveli i njohurive përcaktohet sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët (Common European Framework of Reference for Languages - CEFRL) i cili është një dokument i rëndësishëm evropian nga viti 2001. Ai përmban udhëzimet e hartuara nga  Këshilli i Evropës , Shoqata e Qendrave të Testimit të Gjuhëve në Evropë dhe Shoqata Evropiane për Shërbime Cilësore të Gjuhëve. Ky konsiderohet të jetë njëri nga dokumentet themelore të hartës së gjuhëve evropiane. Pas përfundimit të secilit nivel, çdo student i nënshtrohet një testi përfundimtar të hartuar sipas CEFRL.


Kurset tona të gjuhëve janë si më poshtë:

  Kurse graduale për parashkollorët dhe fëmijët e shkollës fillore.
 • Intensiteti: 2 herë në javë x 90 minuta.
 • Kohëzgjatja: 3 - 4 muaj për parashkollorët dhe 4 - 5 muaj për fëmijët e shkollës fillore.
 • Çmimi: 2000 lekë/muaj

  Kurse graduale për fëmijët e shkollës 9-vjeçare.
 • Intensiteti: 2 herë në javë x 90 minuta.
 • Kohëzgjatja: 5 - 6 muaj.
 • Çmimi: 2000 - 3000 lekë/muaj sipas nivelit.

  Kurse graduale për adoleshentë dhe të rritur.
 • Intensiteti: 2 herë në javë x 90 minuta.
 • Kohëzgjatja: 5 - 6 muaj.
 • Çmimi: 3000 - 4000 lekë/muaj sipas nivelit.

  Kurse intensive për adoleshentë dhe të rritur.
 • Intensiteti: 3 - 5 herë në javë x 90 minuta.
 • Kohëzgjatja: 2- 4 muaj.
 • Çmimi: 30 000 - 40 000 lekë sipas nivelit.

  Kurse intensive për përgatitje të provimeve ndërkombëtare për gjuhën angleze, gjermane, italiane, franceze dhe spanjolle.
 • Intensiteti: 3 - 5 herë në javë x 75 minuta
 • Kohëzgjatja: 2 - 5 muaj
 • Çmimi: 30 000 - 40 000 lekë sipas nivelit.