Kurse

 • Advance your career

  Language skills can be an important competitive advantage that sets you apart from your monolingual peers. They are among the top eight skills required by all professions, no matter your sector or skill level, and the demand for bilingual professionals is rising exponentially.

  Employers are seeking professionals who can communicate seamlessly with clients in new and expanding overseas markets, as well as serve and sell to a large portion of markets at home and abroad. You do not need to get on a plane to put your language skills to work. You can also practice these skills from home by working online.

  As an added incentive, in many cases, language skills also lead to hiring bonuses and increased salaries. Whatever your career aspiration - with language skills added to the mix, you are always ahead of the crowd!

 • An online lesson. Teacher "Emiljard Muhametaj", Intermediate level New English File.
  Online learning

  • Efficiency
   Computers make the learning process much simpler and more efficient, giving students access to tools and methods of communication unavailable offline. For example, students can check their grades or online lesson plans, and also communicate directly with their teachers via email or educational platforms such as Blackboard. Students can also send work to their teachers from home or anywhere else, letting them finish work outside of school hours and teaching them about procrastination and personal responsibility.

  • Research
   Technology has made research much easier than in the past. Decades ago, students learned history by going to the library and thumbing through history books and encyclopedias. Today, many of the same books are available in digital format and can be accessed online. As the Internet has grown, it also has potential research options. Students can explore topics in just a few minutes, rather than the hours it used to take.
 • An online lesson. Teacher "Suela Suku", Upper-Intermediate level. Preparing for the FCE exam.
  Modernizing of Education

  • Education has benefited from the inclusion of technology and computers making it easier for students to keep up while helping teachers by improving the way lessons can be planned and taught. Students who use computers learn to use word processors for work, and then they learn technological jargon and strengthen grammar skills. Students can also look up lessons on websites or through emails rather than carrying heavy books with them every day.

  • Improving Student Performance
   Students who use the computer have been shown to attend school more consistently and perform better than students who do not use it. Along with getting higher grades in exams, students also state that they feel more involved with their lessons and work if they use a computer. Using the computer makes students focus more on their homework, in collaborative projects with other students and on their own.

 • Connect

  One of the most rewarding aspects of human experience is our ability to connect and communicate with others. Being able to communicate with someone in his or her own language is an extraordinary gift. Bilinguals have the unique opportunity to communicate with a wide range of people in their personal and professional lives.

  Knowing the language makes you a local no matter where you are, opening up your world in a literary and figuratively way. You will be formed by communities. You will be humbled by the kindness of strangers. You will build eternal friendships. And just for these reasons, you will see the reward of learning languages ​​for many years to come.

 • Lidhu

  Një nga aspektet më të dobishme të përvojës njerëzore është aftësia jonë për t'u lidhur dhe për të komunikuar me të tjerët. Të jesh në gjendje të komunikosh me dikë në gjuhën e tij ose të saj është një dhuratë e jashtëzakonshme. Personat që flasin dy gjuhë, kanë mundësinë unike për të komunikuar me një gamë të gjerë njerëzish në jetën e tyre personale dhe profesionale.

  Njohja e gjuhës ju bën një vendas pa marrë parasysh vendin ku jeni, duke e hapur botën tuaj në mënyrë letrare dhe figurative. Do të formoheni nga komunitetet. Do të përuleni nga mirësia e të huajve. Do të ndërtoni miqësi të përjetshme. Dhe vetëm për këto arsye, ju do të shihni shpërblimin e mësimit të gjuhëve për shumë vite në vazhdim.

 • Një orë e zhvilluar online. Mësuesi/e “Suela Suku”, niveli Upper-Intermediate. Përgatitje për provimin e FCE.
  Modernizimi i Arsimit

  • Arsimi ka përfituar nga përfshirja e teknologjisë dhe kompjuterit duke e bërë më të lehtë për studentët të vazhdojnë, ndërsa ndihmojnë mësuesit duke përmirësuar mënyrën se si planifikohen dhe mësohen mësimet. Studentët që përdorin kompjuterin mësojnë të përdorin përpunues të fjalëve për punë, dhe më pas ata mësojnë zhargon teknologjik dhe forcojnë aftësitë gramatikore. Studentët gjithashtu mund të kërkojnë mësime në faqet e internetit ose përmes postës elektronike në vend që të mbajnë tekste të rënda me vete çdo ditë.

  • Përmirësimi i Performancës së Studentëve
   Studentëve që përdorin kompjuterin u është treguar që të frekuentojnë shkollën në mënyrë më të qëndrueshme dhe performojnë më mirë sesa studentët që nuk përdorin atë. Së bashku me marrjen e notave më të larta në provime, studentët gjithashtu deklarojnë se ndjehen më të përfshirë në mësimet dhe punën e tyre nëse përdorin kompjuter. Përdorimi i kompjuterit bën që studentët të përqendrohen më shumë në punën e tyre në shtëpi, në projekte bashkëpunuese me studentë të tjerë dhe vetë.

 • Një orë mësimi online. Mësuesi/e “Emiljard Muhametaj”, niveli Intermediate New English File.
  Mësimi online

  • Efikasiteti
   Kompjuterët e bëjnë procesin mësimor shumë më të thjeshtë dhe efikas, duke u dhënë studentëve qasje në mjete dhe metoda të komunikimit të paarritshëm Offline. Për shembull, studentët mund të kontrollojnë notat e tyre ose planet e mësimit në internet, dhe gjithashtu të komunikojnë direkt me mësuesit e tyre përmes postës elektronike ose platformave arsimore të tilla si Blackboard. Studentët gjithashtu mund të dërgojnë punë për mësuesit e tyre nga shtëpia ose kudo tjetër, duke i lënë ata të përfundojnë punën jashtë kufizimeve të orëve të shkollës dhe duke i mësuar ata në lidhje me zvarritjen dhe përgjegjësinë personale.

  • Research
   Teknologjia e ka bërë hulumtimin shumë më të lehtë sesa në të kaluarën. Dekada më parë, studentët mësuan historinë duke shkuar në bibliotekë dhe duke parë nëpër libra historie dhe enciklopedi. Sot, shumë nga të njëjtët libra janë në dispozicion në format dixhital dhe mund të arrihen në internet. Ndërsa Interneti është rritur, ai gjithashtu ka opsionet e mundshme të hulumtimit. Studentët mund të hulumtojnë temat në vetëm pak minuta, sesa në orë të tëra që ju duheshin më pare.
 • Përparoni karrierën tuaj

  Shkathtësitë gjuhësore mund të jenë një avantazh i rëndësishëm konkurrues që ju veçon nga bashkëmoshatarët tuaj njëgjuhësh. Ato janë ndër tetë aftësitë kryesore që kërkohen nga të gjitha profesionet, pa marrë parasysh sektorin ose nivelin e aftësive tuaja dhe kërkesa për profesionistë dygjuhësh po rritet në mënyrë eksponenciale.

  Punëdhënësit kërkojnë profesionistë që mund të komunikojnë pa probleme me klientët në tregjet e reja dhe të zgjeruara jashtë shtetit, si dhe të shërbejnë dhe shesin në një pjesë të madhe të tregjeve brenda dhe jashtë vendit. Nuk keni nevojë të hipni në aeroplan për të vënë në punë aftësitë tuaja gjuhësore. Ju mund të ushtroni këto aftësi edhe nga shtëpia duke punuar online.

  Si një nxitje e shtuar, në shumë raste, aftësitë gjuhësore çojnë gjithashtu në marrjen e shpërblimeve dhe rritjen e pagave. Sido që të jetë aspirata juaj në karrierë — me aftësi gjuhësore të shtuar në përzierje, ju jeni gjithmonë përpara turmës!