ONLINE

 • "Eipass 7 Modules" informatics course exam session. Examiner "Rovena Dardha".
  THE IMPORTANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN DAILY LIFE.

  • As a matter of fact, we are living in an ever-evolving digital world. ICT has an impact on almost every aspect of our lives - from working to socializing, from learning to playing, and so on. The digital age has transformed the way young people communicate, network, seek help, access information and learn. We must recognize that young people are now an online population and access is through a variety of means such as computers, TV and mobile phones.
  • ICT is one of the economic development pillars to gain national competitive advantage. It can improve the quality of human life because it can be used as a learning and education media, the mass communication media in promoting and campaigning practical and important issues, such as the health and social area. It provides wider knowledge and can help in gaining and accessing information.
  • ICT has become an integral part of everyday life for many people. It increases its importance in people's lives and this trend is expected to continue, to the extent that ICT literacy will become a functional requirement for people's work, social and personal lives.
  • The use of ICT in education add value in teaching and learning, by enhancing the effectiveness of learning, or by adding a dimension to learning that was not previously available. ICT may also be a significant motivational factor in students’ learning, and can support students’ engagement with collaborative learning.
 • Advance your career

  Language skills can be an important competitive advantage that sets you apart from your monolingual peers. They are among the top eight skills required by all professions, no matter your sector or skill level, and the demand for bilingual professionals is rising exponentially.

  Employers are seeking professionals who can communicate seamlessly with clients in new and expanding overseas markets, as well as serve and sell to a large portion of markets at home and abroad. You do not need to get on a plane to put your language skills to work. You can also practice these skills from home by working online.

  As an added incentive, in many cases, language skills also lead to hiring bonuses and increased salaries. Whatever your career aspiration - with language skills added to the mix, you are always ahead of the crowd!

 • An online lesson. Teacher "Emiljard Muhametaj", Intermediate level New English File.
  Online learning

  • Efficiency
   Computers make the learning process much simpler and more efficient, giving students access to tools and methods of communication unavailable offline. For example, students can check their grades or online lesson plans, and also communicate directly with their teachers via email or educational platforms such as Blackboard. Students can also send work to their teachers from home or anywhere else, letting them finish work outside of school hours and teaching them about procrastination and personal responsibility.

  • Research
   Technology has made research much easier than in the past. Decades ago, students learned history by going to the library and thumbing through history books and encyclopedias. Today, many of the same books are available in digital format and can be accessed online. As the Internet has grown, it also has potential research options. Students can explore topics in just a few minutes, rather than the hours it used to take.
 • An online lesson. Teacher "Suela Suku", Upper-Intermediate level. Preparing for the FCE exam.
  Modernizing of Education

  • Education has benefited from the inclusion of technology and computers making it easier for students to keep up while helping teachers by improving the way lessons can be planned and taught. Students who use computers learn to use word processors for work, and then they learn technological jargon and strengthen grammar skills. Students can also look up lessons on websites or through emails rather than carrying heavy books with them every day.

  • Improving Student Performance
   Students who use the computer have been shown to attend school more consistently and perform better than students who do not use it. Along with getting higher grades in exams, students also state that they feel more involved with their lessons and work if they use a computer. Using the computer makes students focus more on their homework, in collaborative projects with other students and on their own.

 • Anglisht
  20 PRILL–12 Qershor 2020
  Anglisht Online
  Online: 22 Qershor–24 Korrik 2020
  Gjuha: English
  Data e fundit per aplikim: 18 Qershor 2020
  Cmimi: Mesimi 50.000L / Totali 50.000L
  Kontakt: info@rls.al

  Testohu Online

  Apliko


  Kush jemi ne


  Kurset e anglishtes zhvillohen 2 herë në javë ose 3-5 herë në javë në varësi të preferencave dhe prioriteteve të studentëve. Këto kurse janë të ndara në nivele sipas grupmoshave. Ato ndahen në nivele për fëmijë, për adoleshentë dhe të rritur. Nivelet e fëmijëve zhvillohen 2 herë në javë ose 8 seanca në muaj. Ndërsa nivelet e tjera zhvillohen me 9 seanca në muaj. Pas çdo mësimi bëhet nje test i shkurtër 20-30 minuta. Në varësi të metodës dhe nivelit zhvillohet një test 1 orë e 30 minuta pas 3 ose 5 mësimeve. Në fund të çdo niveli zhvillohet një test përfundimtar i hartuar sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët (Common European Framework of Reference for Languages - CEFRL).

  RLS bën përgatitjen e studentëve për provimet e Cambridge (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE) TOEFL dhe IELTS për gjuhën angleze.

  Pas përfundimit të nivelit të caktuar studentët përpara se të japin provimin bëjnë seanca përgatitore për të gjitha rubrikat e provimit të caktuar, duke simuluar seanca reale provimi me minutazhet dhe kriteret e duhura.


  Cfare ben ky kurs


  Pas përfundimit të kursit studenti i nënshtrohet testit të nivelit ose testit përfundimtar për të përcaktuar dhe treguar më së miri kapacitetin dhe njohuritë që ka përfituar studenti nga një nivel i caktuar i kursit të gjuhës angleze. Ky është një matës, tregues dhe standard shumë i rëndësishëm sepse vendos nëse studenti do të kalojë në nivelin tjetër apo do të vazhdojë të marrë mësime shtesë nga mësuesët e RLS. Testi zhvillohet me të gjitha rubrikat e tij, shkrimi, dëgjimi, e folura dhe leximi. Metodat që RLS përdor janë bashkëkohore, të fundit në treg dhe nga shtëpitë botuese më të mira dhe më të njohura në evropë si: Oxford University Press, Cambridge University, Pearson, Hamilton House MM Publications etj. Disa nga metodat më të përdorura jane: Full Blast, Headway, English File, Magic Ball, Solution etj. Ky kurs zhvillon aftësitë dhe cilësitë komunikuese të studentit në gjuhën angleze, sepse zhvillohet në ambjente komode dhe me praktikat më të mira ndërvepruese dhe teknologjike. Zhvillon dhe përmirëson aftësitë e studentit për të lexuar dhe folur rrjedhshëm, kuptuar dhe shkruar pa gabime në gjuhën angleze. Nxënësit tanë na kanë përfaqësuar denjësisht me njohuritë që kanë marrë në qendrën tonë dhe janë krenaria jonë.
   
 • Become a polyglot

  Not only does learning a second language improve communication skills and multiply vocabulary in your first language - yes, indeed!

  But research shows that it makes getting extra languages ​​a much easier feat, especially among children. This is because when you learn a new language, you develop new brain networks that are ready when you start learning a third language.

 • Bëhuni një poliglot

  Jo vetëm që të mësuarit e një gjuhe të dytë përmirëson aftësitë e komunikimit dhe shumëfishon fjalorin në gjuhën tuaj të parë — po, me të vërtetë!

  Por hulumtimet tregojnë se kjo e bën marrjen e gjuhëve shtesë të jetë një ndërmarrje shumë më e thjeshtë, veçanërisht në mesin e fëmijëve. Kjo ndodh sepse kur mësoni një gjuhë të re, ju zhvilloni rrjete të reja të trurit që janë të gatshëm kur të filloni të mësoni një gjuhë të tretë.

 • Boost your confidence

  Any language learner can attest to making his / her share of mistakes while discovering a new language often in front of the audience. It is a necessary part of the learning process!

  Learning a language means putting yourself out there and stepping out of your comfort zone. The positive side is the amazing sense of accomplishment you will feel when talking to someone in their native language.

 • Ceremonia e diplomimit të nxënësve që kanë përfunduar provimin e FCE (Niveli B2).
  1. JANË TË NJOHURA NDËRKOMBËTARISHT.
   Provimet e Kembrixhit janë provime të krijuara dhe prestigjioze të certifikuara nga Universiteti i Kembrixhit dhe të njohura në të gjithë botën.
   Provimet e Kembrixhit mund të merren në 2,800 qendra të provimeve të autorizuara në të gjithë botën në 130 vende. Ka më shumë se 52,000 qendra të regjistruara të përgatitjeve të provimeve.

  2. PËRMIRËSONI AFTËSITË TUAJA NË JETËN REALE NË ANGLISHT
   Duke u përgatitur për një provim të Kembrixh, ju do të zhvilloni aftësi komunikimi që mund të përdorni për jetën e përditshme, punën dhe studimin.
   Provimet e Kembrixhit PET, FCE, CAE & CPE përqendrohen në anglishten e përgjithshme dhe janë kënaqësi për t'u përgatitur. Në dallim nga IELTS, TOEFL etj provimet nuk përfshijnë vetëm anglishten akademike, por janë krijuar për të provuar anglishten që do të lexoni, shkruani, dëgjoni dhe flisni në situata të jetës reale.

  3. VENDOSNI QËLLIME DHE RRISNI MOTIVIMIN TUAJ
   Kur të arrini në një nivel më të lartë të anglishtes - të paktën një nivel mesatar ose mbimesatar (B2) - ju keni aftësitë në gjuhën angleze për të komunikuar me shumicën e njerëzve, të merreni me shumicën e situatave dhe të bëni shumicën e gjërave që ju duhet të bëni çdo ditë. Sfida që ju keni është të shtyni veten më tej.
  4. Përgatitja për Kembrixh FCE, CAE ose CPE do t'ju ndihmojë të vendosni synime dhe t'ju japë motivacionin që ju nevojitet për të marrë anglishten tuaj në nivelin tjetër!

  5. QËNDRONI LARG NGA TURMA
   Tregu i sotëm i punës është shumë ndërkombëtar, por është gjithashtu shumë konkurrues. Shumë kandidatë të tjerë ndërkombëtarë kanë anglishte të shkëlqyeshme... por sa mund ta vërtetojnë? Një provim i Kembrixh ju lejon të merrni atë avantazh.
  6. Një kualifikim në Kembrixh në CV-në tuaj jo vetëm që tregon se ju e keni atë nivel zyrtarisht në anglisht - por gjithashtu i tregon një punëdhënësi që jeni i gatshëm t'i kushtoni kohë për të përmirësuar anglishten dhe aftësitë tuaja profesionale.
 • Connect

  One of the most rewarding aspects of human experience is our ability to connect and communicate with others. Being able to communicate with someone in his or her own language is an extraordinary gift. Bilinguals have the unique opportunity to communicate with a wide range of people in their personal and professional lives.

  Knowing the language makes you a local no matter where you are, opening up your world in a literary and figuratively way. You will be formed by communities. You will be humbled by the kindness of strangers. You will build eternal friendships. And just for these reasons, you will see the reward of learning languages ​​for many years to come.

 • Deepen your connection with other cultures

  Language is the most direct connection to other cultures. Being able to communicate in another language exposes us to and promotes an appreciation for the traditions, religions, arts, and history of the people associated with that language.

  Greater understanding, in turn, promotes greater tolerance, empathy, and acceptance of others. This is based on studies showing that children who have studied another language are more open and express more positive attitudes towards the culture associated with that language.

 • ENGLISH COURSES
  20 APRIL – 12 June 2020
  English Online
  Online: 22 June – 24 July 2020
  Language: English
  Deadline for application: 18 June 2020
  Price: Lesson 50.000L / Totali 50.000L
  Contact: info@rls.al

  Test Online

  Apply


  WHO WE ARE


  English courses take place 2 times a week or 3-5 times a week depending on students' preferences and priorities. These courses are divided into levels according to age groups. They are divided into levels for children, adolescents and adults. Children levels take place 2 times a week or 8 sessions per month. While other levels are conducted in 9 sessions per month. After each lesson a short test is done 20-30 minutes. Depending on the method and level, a test is conducted 1 hour and 30 minutes after 3 or 5 lessons. At the end of each level, a final test designed according to the Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFRL) is developed.

  RLS prepares students for the Cambridge (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE) TOEFL and IELTS English exams.

  After completing a certain level, students before the exam take preparatory sessions for all sections of the exam rubrics, simulating real exam sessions with the appropriate time and criteria.


  WHAT DOES THIS COURSE DO?


  Upon completion of the course the student takes the level test or the final test to determine and best demonstrate the capacity and knowledge that the student has acquired from a certain level of English language course. This is a very important measure, indicator and standard because it decides whether the student will move on to the next level or continue to receive additional lessons from RLS teachers. The test takes place with all its rubrics, writing, listening, speaking and reading. The methods that RLS uses are contemporary, latest in the market and from the best and most popular publishing houses in Europe such as: Oxford University Press, Cambridge University, Pearson, Hamilton House MM Publications etc. Some of the most used methods are: Full Blast, Headway, English File, Magic Ball, Solution etc. This course develops the student's communication skills and qualities in English, because it is conducted in comfortable environments and with best interactive and technological practices. It develops and improves the student's ability to read and speak fluently, understand and write fluently in English. Our students have worthily represented us with the knowledge they have received at our center and they are our pride.
   
 • Feed your brain

  The many cognitive benefits of learning languages are undeniable. People who speak more than one language have improved memory, problem-solving and critical thinking skills, enhanced concentration, ability to multitask, and better listening skills. They switch between competing tasks and monitor changes in their environment more easily than people who speak only one language, as well as display signs of greater creativity and flexibility.

  If that's not enough, as we age, being bilingual or multilingual also helps to stop mental aging and cognitive decline.

 • Fitoni perspektivën

  Ndërsa shqyrtojmë një gjuhë dhe kulturë të re, natyrshëm bëjmë krahasime me atë që është më enjohur. Të mësuarit për një kulturë tjetër hedh dritë mbi aspektet e kulturës sonë pozitive dhe negative që mund të mos kemi marrë parasysh më parë. Ju mund të gjeni një vlerësim më të madh për ato që keni, ose mund të vendosni t'i tronditni gjërat!

 • Forconi vendimarrjen tuaj

  Studimet tregojnë se vendimet e marra në gjuhën tuaj të dytë janë më të drejtuara nga arsyet sesa ato të marra në gjuhën tuaj amtare. Në kundërshtim me supozimet popullore, kur ne synojmë në një gjuhë të dytë ose të tretë, ne në fakt distancohemi nga përgjigjet emocionale dhe paragjykimet e lidhura thellësisht me gjuhën tonë amtare.

  Rezultati? Vendime sistematike dhe të qarta bazuar vetëm në fakte.

 • Gain perspective

  As we explore a new language and culture, we naturally make comparisons with what is most familiar. Learning about another culture sheds light on aspects of our positive and negative culture that we may not have considered before. You can find a greater appreciation for what you have, or you can decide to shake things up!

 • Go to the source

  In a world of more than 6,000 ​​spoken languages, we sometimes require translation, but speaking at least one additional language empowers us to access information that would otherwise be out of bounds.

  For example, individuals fluent in other languages ​​are able to navigate the Internet as true global citizens - consuming and appreciating foreign media and entertainment.

 • Graduation ceremony of students who have completed the FCE exam (Level B2).
  1. INTERNATIONALLY RECOGNIZED
   Cambridge Exams are established and prestigious exams certified by the University of Cambridge and recognized all around the world.
   Cambridge Exams can be taken at 2,800 authorized exam centers worldwide in 130 countries. There are more than 52,000 registered exam preparation centers.

  2. IMPROVE YOUR REAL-LIFE ENGLISH SKILLS
   By preparing for a Cambridge Exam, you will develop communication skills that you can use for everyday life, work, and study.
   Cambridge Exams FCE, CAE & CPE focus on general English and are fun to prepare for. Unlike IELTS, the exams do not just cover academic English but are designed to test the English you will read, write, hear, and speak in real-life situations.

  3. SET GOALS AND INCREASE YOUR MOTIVATION
   When you get to a higher level of English – at least good Upper Intermediate (B2) - you have the English skills to communicate with most people, deal with most situations, and do most things you need to do on a daily basis. The challenge you have is to push yourself further.
  4. Preparing for Cambridge FCE, CAE or CPE will help you set goals and give you the motivation you need to take your English to the next level!

  5. STAND OUT FROM THE CROWD
   Today’s job market is very international but it's also very competitive. Many other international candidates have great English… but how many can prove it? A Cambridge exam allows you to get that advantage.
  6. A Cambridge qualification on your CV not only shows that you have that level on English officially - but it also shows an employer that you are willing to dedicate time to improving your English and your professional skills.

  7. VALID FOREVER
   Unlike other exams, such as IELTS, the Cambridge Exams have no expiry date. So when you take a Cambridge exam, the result is valid forever.
 • Lesson accompanied by artistic works of the group Magic Ball A. Works made by students at home. WHY USE ART IN CLASSROOM?

  Lessons based around works of art have many benefits for both the teachers and the students.

  1. Responding to art can be very stimulating and can lead onto a great variety of activities. In its simplest form this might be describing a painting, but with a little creativity all sorts of things are possible. For example, the well-known ‘grammar auction’ activity can be redesigned as an art auction, where the students have to say a sentence about the piece of art – anything they like – and then the rest of the students bid according to how accurate they feel the sentence is.

  2. Using art provides a useful change of pace. While many teachers use visual images to introduce a topic or language item, actually asking the students to engage with and respond to the piece of art can encourage students to become involved on quite a different level.

  3. Incorporating art into the class or syllabus can take the students out of the classroom and encourage them to use their language skills in the real world. A visit to an art exhibition or an assignment that involves research on the internet can generate all sorts of language.

  4. Thinking about or even creating art can be very motivating. It can take the emphasis off of accuracy and put it onto fluency and the ability to clearly express thoughts and ideas. This is great for students whose progress in speaking is hindered by a fear of making mistakes.

  5. Responding to art has the potential to develop students’ creative and critical thinking skills. Students as low as pre-intermediate level will be able to read a short biography of an artist and discuss how their art depicts different aspects of their lives.

 • Lidhu

  Një nga aspektet më të dobishme të përvojës njerëzore është aftësia jonë për t'u lidhur dhe për të komunikuar me të tjerët. Të jesh në gjendje të komunikosh me dikë në gjuhën e tij ose të saj është një dhuratë e jashtëzakonshme. Personat që flasin dy gjuhë, kanë mundësinë unike për të komunikuar me një gamë të gjerë njerëzish në jetën e tyre personale dhe profesionale.

  Njohja e gjuhës ju bën një vendas pa marrë parasysh vendin ku jeni, duke e hapur botën tuaj në mënyrë letrare dhe figurative. Do të formoheni nga komunitetet. Do të përuleni nga mirësia e të huajve. Do të ndërtoni miqësi të përjetshme. Dhe vetëm për këto arsye, ju do të shihni shpërblimin e mësimit të gjuhëve për shumë vite në vazhdim.